Regulamin Sklepu dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.


Sklep internetowy Fit Diamond Karolina Łabędzka
dostępny pod adresem internetowym www.fitdiamond.pl
Klonowa 38/40 lok.6
91-039 Łódź
Tel. 576587513
sklep@fitdiamond.pl

Firma Fit Diamond Karolina Łabędzka jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Legitymuje się numerem NIP: 7262609562 oraz numerem REGON: 364454064


Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
- pisemnie pod adresem korespondencyjnym: FIT DIAMOND ; Klonowa 38/40 lok.6 ; 91-039 Łódź
- telefonicznie pod nr telefonu : 576587513( opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient )
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : sklep@fitdiamond.pl


DEFINICJE U UŻYTE W REGULAMINIE

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w sklepie;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie;

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Fit Diamond;

Sklep - platforma pod adresem : www.fitdiamond.pl za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;

Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu, będący jednocześnie administratorem strony internetowej : www.fitdiamond.pl ;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana w ramach Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz . 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady korzystania ze Sklepu.

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem : www.fitdiamond.pl

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
- warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
- zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu, brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.

4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

6. Gromadzenie oraz wykorzystywanie informacji o klientach, przez sklep Fit Diamond jest sprowadzone do niezbędnego minimum, jakie wymagane jest do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej towarów i obejmuje : adres poczty elektronicznej oraz dane osobowo-adresowe. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówień i nie są udostępnienie osobom trzecim. Zmiany tych danych Klient dokonuje logując się na swoim koncie. Jest to zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

7. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

8. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia :
- on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu, dostępnej w sposób ciągły 7 dni w tygodniu ;
- telefonicznie pod nr telefonu : 576587513, w godzinach pracy tj. w dni robocze: 9.00 - 17.00

2. Aby doszło do Zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Klient nie ma obowiązku :
- zakładania konta w Sklepie
- logowania się do swojego konta w Sklepie

3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do KOSZYKA.

4. Do momentu naciśnięcia przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów;

5. Każdy Produkt prezentowany do sprzedaży w Sklepie przez Sprzedawcę posiada rzetelny opis informujący Konsumenta o :
- podstawowych parametrach produktu
- materiale z którego użyto do jego produkcji
- właściwościach użytkowych
- przeznaczeniu
- szczególnych warunkach użytkowania
- rozmiar w centymetrach podany jest według tabel marki Fit Diamond. Jeśli Kupujący nie jest pewny ustalonej tabeli rozmiarów powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia i doboru odpowiedniego rozmiaru

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.fitdiamond.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych.

6. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
- przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, rozmiar, kolor, ilość);
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);
- wybranej metody płatności;
- adresu dostawy Produktów;

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość , na podany przez siebie adres e-mail, zwierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji , częściowej realizacja lub anulowanie całości Zamówienia;

9. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem wciśnięcia przez Klienta przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE.

10. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
- podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
- braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;
- nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta;
- obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywa nie się pod inną osobę;

11. Zakupiony Produkt/y wysyłane są Konsumentowi wraz z dokumentem sprzedaży / paragon fiskalny / będącym dowodem zakupu Produktu/ów w Sklepie.

12. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamawiania, zamówione Produkty mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.

CENY

Wszystkie ceny Produktów w Sklepie podawane są :
- w kwotach brutto,
- w złotych polskich

Sprzedający zwolniony jest z podatku od towaru i usług (VAT).

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź na życzenie profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera.
Dostawa Pocztą Polską to stała kwota 10zł brutto, niezależnie od ilości zakupionych Produktów.

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówione Produkty dokonując zapłaty: - przedpłata na rachunek bankowy Sklepu

Fit Diamond Karolina Łabędzka
Ul. Klonowa 38/40 m.6 Łódź 91-039

mbank 72 1140 2004 0000 3002 7627 4758

W tytule zamówienia prosimy o podanie imienia i nazwiska, a także numeru zamówienia, znacznie skróci to czas jego realizacji.

4. Koszty dostawy Produktów są wskazywane w czasie składania Zamówienia.

5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca podejmuje starania aby Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze do godz. 14.00 zostały wysłane do Klienta jeszcze tego samego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć. O wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia Sprzedawca za każdym razem poinformuje Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną.

6. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Klientowi przysługuje prawo do odmowy odebrania przesyłki, w takim przypadku Klient winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego Produktu.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę listownie pod adresem :
- Fit Diamond Karolina Łabędzka, Klonowa 38/40 lok.6, 91-039 Łódź
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : sklep@fifdiamond.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Konsument może przesłać informację o odstąpieniu od umowy wraz z odsyłanym Produktem/i bezpośrednio na adres Sprzedawcy.
Informacja powinna zawierać informacje kluczowe, dane konsumenta, adres rachunku bankowego, na który mają być zwrócone środki, numer zamówienia, którego dotyczy zwrot (bądź jego części).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na wskazany przez Konsumenta, w formularzu odstąpienia od umowy, numer rachunku bankowego. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu od Konsumenta.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres: Fit Diamond Karolina Łabędzka, Klonowa 38/40 lok.6, 91-039 Łódź

8. Wraz ze zwracanym produktem/i Konsument odsyła Sprzedawcy dowód zakupu.

9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy ( koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy ).
Koszty te nie podlegają zwrotowi.
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

10. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy, gdy przedmiot świadczenia nosi widoczne ślady jego użytkowania, wówczas Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

RĘKOJMIA, REKLAMACJA PRODUKTU

1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad. i stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną - rękojmia.
Za wady fizyczne należy w szczególności uznać, gdy sprzedany Produkt :
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego w opisie Produktu
- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący był poinformowany przez Sprzedawcę przy zawarciu umowy,
Wada prawna :
- sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osób trzecich
- jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

3. Reklamacje Konsument zgłasza poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres :

Fit Diamond Karolina Łabędzka
Ul. Klonowa 38/40 m.6 Łódź 91-039

4. Do reklamowanego Produktu Konsument jest zobowiązany dołączyć dowód zakupu oraz opis wady jaka się ujawniła w Produkcie wraz z określeniem żądania przewidzianego w ramach rękojmi.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy wada jest nieistotna.

6. wadą Produktu nie są :
- naturalne zużycie Produktu w związku z jego użytkowaniem przez Konsumenta
- uszkodzenia mechaniczne, obicia, otarcia i inne
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru, złego dopasowania,
- uszkodzenia powstałe w wyniku braku właściwej pielęgnacji, konserwacji; itp.
- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem

7. Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę

8. Sprzedający winien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną

9. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.

10. Bezzasadne zgłoszenie reklamacji odsyłane jest na koszt Konsumenta - 15,oo zł brutto

PRAWA AUTORSKIE

Strona internetowa Sklepu, tj. jej struktura, układ graficzny, zdjęcia, grafika stanowią wyłączną własność Fit Diamond Karolina Łabędzka oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

Zdjęcia na stronie www.fitdiamond.pl są własnością Fit Diamond Karolina Łabędzka, a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie i rozpowszechniane bez zgody Fit Diamond Karolina Łabędzka, chyba że co innego wynika z informacji zawartych na stronie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. W przypadku powstania ewentualnych sporów za Sprzedawcą wynikających ze sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma prawo skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności za pośrednictwem właściwego Rzecznika Praw Konsumenta, Inspekcji Handlowej lub Federacji Konsumentów, a w ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 lipca 2016 roku. Każda zmiana Regulaminu wymaga zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu, informacji o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem takiej zmiany oraz Kupujący zostaną poinformowani drogą elektroniczną o przewidywanej zmianie Regulaminu i jego treści.