RĘKOJMIA, REKLAMACJA PRODUKTU

1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad. i stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną - rękojmia.
Za wady fizyczne należy w szczególności uznać, gdy sprzedany Produkt :
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego w opisie Produktu
- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący był poinformowany przez Sprzedawcę przy zawarciu umowy,
Wada prawna:
- sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osób trzecich
- jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

3. Reklamacje Konsument zgłasza poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres :

Fit Diamond Karolina Łabędzka
ul. Klonowa 38/40 lok. 6 Łódź 91-039
Tel. 576587513
reklamacje@fitdiamond.pl

4. Do reklamowanego Produktu Konsument jest zobowiązany dołączyć dowód zakupu oraz opis wady jaka się ujawniła w Produkcie wraz z określeniem żądania przewidzianego w ramach rękojmi.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy wada jest nieistotna.

6. wadą Produktu nie są :
- naturalne zużycie Produktu w związku z jego użytkowaniem przez Konsumenta
- uszkodzenia mechaniczne, obicia, otarcia i inne
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru, złego dopasowania,
- uszkodzenia powstałe w wyniku braku właściwej pielęgnacji, konserwacji; itp.
- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem

7. Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę

8. Sprzedający winien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną

9. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.

10. Bezzasadne zgłoszenie reklamacji odsyłane jest na koszt Konsumenta - 15,00 zł brutto